Change Domain Admin

การเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมน

ในกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมน ส่งเอกสารดังนี้

 1. หนังสือรับรองบริษัทพร้อมประทับตราและลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจอย่างน้อย 1 คน
 2. หนังสือมอบอำนาจ โดยต้องมีข้อความระบุถึง
  • ชื่อ-นามสกุล ของกรรมการผู้มอบอำนาจ
  • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์ mobile, email ของผู้รับมอบอำนาจ
   (ระบุเป็นอีเมลของบริษัท เช่น @yourdomain.com) ไม่ใช้ free email เช่น Gmail Outlook Yahoo
  • ข้อความ "มอบอำนาจให้เป็นผู้ดูแล Domain: ระบุชื่อโดเมน  แทน"
  • ประทับตราบริษัท และลงนามโดยกรรมการผู้มอบอำนาจ
 3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นของกรรมการผู้มอบอำนาจ
 4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นของผู้รับมอบอำนาจ
 5. ส่งมาที่ support@thaisite.net

 

 

 • 75 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Change Domain Name

ชื่อโดเมนที่จดไว้แล้ว ต้องการเปลี่ยนไปใช้ชื่อใหม่ทำอย่างไรในการจดชื่อโดเมนนั้น...

 Check Domain Expiration Date

ตรวจสอบวันที่ครบกำหนดของชื่อโดเมนจาก www.thaisite.net  ระบุชื่อโดเมนในกรอบ Check Domain และกด Go...

 Domain Name Information

ข้อมูลชื่อโดเมน บอกอะไรบ้างจาก www.thaisite.net  ระบุชื่อโดเมนในกรอบ Check Domain และกด Go...

 Domain Status

สถานของชื่อโดเมน คืออะไร    ประเภท    ความหมาย Active   ใช้งานได้ Redemption...

 Registrations a New Domain .th

บริการจดชื่อโดเมน ภายใต้ .th ให้บริการจดชื่อโดเมน เช่น .co.th, .in.th,  .ac.th,  .or.th,...