How to set Vacation Message

การตั้งข้อความแจ้งผู้ส่งเมล์
  1. เป็นการแจ้งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ควรนานเกิด 1 เดือน
  2. การส่งเมลแจ้งผู้ส่ง เป็นการส่งข้อความแจ้ง 1 ครั้ง / วัน / อีเมลผู้ส่ง
  3. แจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนผู้ประสานงานในช่วงเวลาหนึ่ง เช่นพักร้อน ลาคลอด ลาป๋วย
  4. แจ้งเปลี่ยนอีเมล หรือเปลี่ยนบุคลากร
ขั้นตอน
1.  Login ServerIP:2222

Thaisitet DirectAdmin Loging

2. คลิก Vacation Messages

Thaisite : Set Vacation Messages

3.  คลิก Set Vacation Message

Thaisite : Set Vacation Message

4.  ระบุข้อความ และระยะเวลา
  • Vacation Account : กำหนดอีเมลที่ ต้องการให้มีข้อความแจ้งกลับไปยังผู้ส่ง
  • Vacation Message : ข้อความที่ต้องการแจ้งไปยังผู้ส่ง
  • Vacation Start : กำหนดวันที่เริ่มต้น
  • Vacation End : กำหนดวันสิ้นสุด
Thaisite : Add Message on Vacation


ตัวอย่างข้อความตอบกลับ 
-  I am out of the office until (date).  If your need is urgent please email (email address).  Best wishes
-  I am on vacation from mm/dd/yyyy to mm/dd/yyyy.please kindly contact (name and tel no.)
-  Thank you for your e-mail. I am currently out of the office. My emails are not being forwarded.
    Alternatively please forward all urgent emails to (name) at (email address)

ผลเสียจากการใช้งา
กรณ๊ได้รับอีเมลขยะ (เมลที่ไม่มีจริง) จะทำให้เกิดการวนการส่งซ้ำ ๆ
และอาจถูก yourdomain.com black lisk ได้ 
จะทำให้ส่งเมล์ ไปยังผู้รับไม่ได้ (เมล์เพื่อใช้งาน ส่งหาลูกค้าไม่ได้ )

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Create Email User

การเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล 1.  Login ServerIP:2222 2.  คลิก E-mail Account 3.  จะปรากฎรายชื่ออีเมล...

 Hosting Management

การบริหารจัดการโฮสติ้ง1.  Login ServerIP:22222. รายละเอียด Diskspace, Data Transfer(Bandwidth),...

 Set Spam Filters

การตั้งค่าป้องกันอีเมลขยะ1.  Login ServerIP:2222 2.  คลิก SPAM Filters 3.  เงื่อนไขในการตั้ง...

 Change Password Admin

การเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลโฮสติ้ง (Password of Admin) 1.  Login ServerIP:2222 2.  คลิก Change...

 Change Password User

การเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล 1.  Login ServerIP:2222 2.  คลิก E-mail Account 3.  จะปรากฎชื่ออีเมล...